#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ CITYZEN PARKING & SERVICES

Οι παρόντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Cityzen Parking & Services αποτελούν αναπόσταστο τμήμα των Όρων Χρήσης της εφαρμογής Cityzen Parking & Services.

Γενικές Πληροφορίες

Όταν η κράτηση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Cityzen Parking & Services συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Cityzen Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε. («Εταιρεία»), που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 294 και Τζούνα 1, Κηφισιά, Τκ 14563, με ΑΦΜ 099875468 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Κάθε κράτηση – πληρωμή που έχει επιβεβαιωθεί όπως περιγράφεται στην εφαρμογή  αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. Μόλις η κράτηση – πληρωμή επιβεβαιωθεί, η Εταιρεία δεσμεύεται να παράσχει στο Χρήστη στάθμευση για τη χρονική περίοδο και εντός του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης που έχει ζητηθεί από το Χρήστη. Η κράτηση δεν αφορά σε συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση customerservice@cityzen.com.gr (χρόνος απόκρισης εντός δύο εργασίμων ημερών) ή καλώντας το 24ώρο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213 0 600000.

Στους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οποιαδήποτε αναφορά στην «Cityzen Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε. σημαίνει την Cityzen Parking & Services, εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία».

Οποιαδήποτε αναφορά σε «β’ πρόσωπο πληθυντικού (εσείς/σας)» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται από την Εταιρεία ότι έχει πραγματοποιήσει κράτηση – πληρωμή θέσης στάθμευσης.

Όλες οι αναφορές στην «Εταιρεία» στο παρόν έγγραφο σημαίνουν την Cityzen Parking & Services.

Ο όρος «Κωδικός Κράτησης» σημαίνει το μοναδικό αριθμό που σας αποδίδεται για την κράτηση θέσης στάθμευσης του οχήματός σας και περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης – Πληρωμής που σας αποστέλλεται από την Εταιρεία μέσω της εφαρμογής. Θα πρέπει να διατηρείτε τον συγκεκριμένο αριθμό, καθώς σας είναι απαραίτητος για τυχόν περαιτέρω επικοινωνία με την Εταιρεία αναφορικά με την κράτησή σας.

Ο όρος «Διάρκεια Στάθμευσης» σημαίνει τη χρονική περίοδο της απαιτούμενης στάθμευσης οχήματος, που περιλαμβάνει σειρά ημερολογιακών ημερών ή μέρος αυτών, όπως περιγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής κράτησης – πληρωμής θέσης στάθμευσης.

Ο όρος «Ζημία» περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό που υπέστησαν οι Χρήστες και τρίτοι εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, μερική ή ολική απώλεια περιουσίας, μερική ή ολική καταστροφή, μερική ή ολική κλοπή του Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή περιουσίας/περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός του Οχήματος, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία/απώλεια, υλική ή μη, που προκαλείται από ή σχετίζεται με την κατάσταση των Οχημάτων, τα Οχήματα αυτά καθ’ αυτά ή σχετίζεται γενικά με τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας και τη στάθμευση εντός αυτών.

Ο όρος «Όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε Όχημα εισέρχεται στους Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας και σταθμεύει εντός αυτών, και περιλαμβάνει αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα, μαζί με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ τους, εξαιρουμένων οχημάτων παντός εδάφους (ATV), ποδηλάτων και γερανοφόρων οχημάτων, εφόσον αυτά δεν επιτρέπονται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας.

Ο όρος «Χρήστης»  σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο συμβάλλεται με την Εταιρεία για τη στάθμευση του Οχήματος του στον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον Χώρο στάθμευσης και να σταθμεύουν εντός αυτού, βάσει ειδικών ρυθμίσεων ή σχετικών συμβάσεων μίσθωσης.

Ο όρος « Επιβεβαίωση Κράτησης Πληρωμής» σημαίνει το μήνυμα  και τα συνημμένα αρχεία που αυτό περιλαμβάνει που σας αποστέλλεται από την Εταιρεία μέσω της εφαρμογής  και επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της κράτησής και της πληρωμής σας.

Οι παρόντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι  Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης της Cityzen θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις – πληρωμές θέσεων στάθμευσης οχημάτων στον Χώρο Στάθμευσης που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  της Cityzen Parking & Services. Ενδέχεται να υπάρχουν ειδικοί όροι σε Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης που αφορούν συγκεκριμένο σταθμό στάθμευσης. Στην περίπτωση που διαφέρουν οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στάθμευσης που είναι αναρτημένοι σε χώρο στάθμευσης σε σχέση με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης που είναι αναρτημένοι στην εφαρμογή τότε οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στάθμευσης που είναι αναρτημένοι στο χώρο στάθμευσης – και συγκεκριμένα τα  ως άνω σημεία αυτών -υπερισχύουν των Γενικών και Ειδικών Όρων όπως είναι αναρτημένοι εδώ.

1.3. Ευθύνη

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τυχόν Ζημίας που προκαλείται στον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων κατά τον Γενικό και Ειδικό όρο 2.2 του παρόντος

Καμία διάταξη των παρόντων γενικών και ειδικών όρων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Οι Γενικοί και Ειδικοί ‘Όροι στάθμευσης εντός των  Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας όπως αναρτώνται στην είσοδο του χώρου στάθμευσης και περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 του παρόντος, ισχύουν για όλους τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων της Cityzen Parking & Services είτε έχει γίνει κράτηση είτε όχι.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει του παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες δεν πρέπει να θεωρούν ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι οι οποίοι ίσχυαν σε μία περίπτωση θα εξακολουθούν να ισχύουν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Οι Χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους στάθμευσης εντός των Xώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Cityzen και ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με αυτούς προτού προβούν σε οποιαδήποτε κράτηση – πληρωμή. Μετά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής κράτησης- πληρωμής, οι ισχύοντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας  είναι εκείνοι που ο χρήστης θα βρει αναρτημένους στην εφαρμογή τη στιγμή που πραγματοποιείται η κράτηση-πληρωμή.

Η Εταιρεία δύναται να μεταβάλει ή να αποσύρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τυχόν προσφορές χωρίς ειδοποίηση. Με την παρούσα σύμβαση, η Εταιρεία σάς παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα, έξοδα αποζημίωσης ή άλλες υπηρεσίες τις οποίες έχετε προγραμματίσει.

2.1. Χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.1.1. Η Εταιρεία θέτει τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων στη διάθεση των Χρηστών αποκλειστικά και μόνον για στάθμευση των Οχημάτων τους. Ως εκ τούτου, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων αποκλειστικά υπηρεσίες στάθμευσης παρέχονται στους Χρήστες. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα αναλαμβάνει από τον Χρήστη να φυλάσσει τα κλειδιά του Οχήματός του. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων δεν θα συνεπάγεται ουδεμία δυνατότητα επέμβασης σε Οχήματα Χρηστών από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων δεν θα συνιστά οποιαδήποτε υποχρέωση, περί φυλάξεως, κύριας ή παρεπόμενης, των Οχημάτων καθώς οι Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων δεν αποτελούν φυλασσόμενους και υπό συνεχή επίβλεψη Χώρο. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πριν την απομάκρυνσή του από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

2.1.1.1. Το Όχημά του είναι σωστά κλειδωμένο,

2.1.1.2. όλα τα παράθυρα του Οχήματός του είναι ασφαλισμένα,

2.1.1.3. εάν το Όχημα του διαθέτει σύστημα ασφάλισης του τιμονιού ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου συναγερμού, αυτός έχει ενεργοποιηθεί.

2.1.1.4. δεν έχει παραμείνει εντός του Οχήματος του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ζώο,

2.1.1.5. τα προσωπικά αντικείμενα του Χρήστη είναι τοποθετημένα εντός των χώρων αποθήκευσης του Οχήματός του και δεν είναι ορατά από τρίτα πρόσωπα.

2.2. Ζημία Οχήματος του Χρήστη, άλλου Οχήματος ή Ξένης Περιουσίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

2.2.1. Εάν το Όχημα του Χρήστη υποστεί Ζημία, ενώ ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων ή εάν ο Χρήστης προκαλέσει κατά την χρήση του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων οποιαδήποτε Ζημία σε άλλο Όχημα ή σε τρίτο πρόσωπο ή στις εγκαταστάσεις του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

2.2.1.1. Να ενημερώσει εντός της ίδιας ημέρας οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Εταιρεία σχετικά με το συμβάν, ούτως ώστε να συμπληρωθεί εγγράφως από το προσωπικό η σχετική αναφορά συμβάντος,

2.2.1.2. Να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία,

2.2.1.3. Να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την ασφαλιστική του εταιρεία,

2.3. Ειδικά, σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή την Εταιρεία, στην περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεούνται να αποζημιώσουν το εν λόγω τρίτο πρόσωπο.

2.4. Ασφάλεια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Ο Χρήστης οφείλει:

2.4.1. Να οδηγεί προσεκτικά το Όχημά του εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων και να τηρεί πλήρως τα όρια ταχύτητας,

2.4.2. Να σταθμεύει το Όχημά του αποκλειστικά και μόνον εντός των διαγραμμισμένων θέσεων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων και να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από την Εταιρεία, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση,

2.4.3. Να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από την Εταιρεία, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στάθμευση και διάταξη των Οχημάτων εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων,

2.4.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ανήλικα πρόσωπα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, οφείλει να τα έχει υπό τη συνεχή επίβλεψή του,

2.4.5. Να καταβάλλει την πρέπουσα προσοχή και να προφυλάσσεται από τα Οχήματα που βρίσκονται εν κινήσει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων,

2.4.6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ζώα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, οφείλει να τα έχει δεμένα με λουρί, όταν αυτά δεν ευρίσκονται εντός του Οχήματος.

2.5. Εισιτήρια Στάθμευσης

2.5.1. Για την είσοδο του στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων, ο Χρήστης υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του και σε καλή κατάσταση το εκτυπωμένο Α4 εισιτήριο που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θέσης στάθμευσης. Το εισιτήριο αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνον για το Όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί.

2.5.2. Για την είσοδο του σε έναν από τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδίδει εισιτήριο από τα τερματικά εισόδου του εν λόγω χώρου. Το εισιτήριο αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνον για το Όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί, το οποίο και χρησιμοποιεί.

2.5.3. Η έκδοση εισιτηρίου κατά την είσοδο γίνεται αυτόματα από το σύστημα στάθμευσης μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του οχήματος, που συμπληρώθηκαν από τον χρήστη στην εφαρμογή.

2.5.4. Εάν ξεπεραστεί ο χρόνος χρήσης του χώρου στάθμευσης, το εισιτήριο χρησιμοποιείται για την καταβολή του επιπλέον αντιτίμου, που έχει προκύψει βάσει της διάρκειας παραμονής και του τρέχοντος πίνακα χρεώσεων (τιμοκατάλογο), στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής.

2.5.5. Το εισιτήριο δεν παρέχει στο Χρήστη το δικαίωμα να καταλάβει συγκεκριμένη θέση εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ούτε του δίδει προτεραιότητα έναντι άλλων Χρηστών. Όλα τα εισιτήρια αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οι Χρήστες επιλέγουν αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια τη θέση στάθμευσης εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

2.5.6. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση εισιτηρίου αντικατάστασης μέχρις ότου ο Χρήστης προσκομίσει στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χρήστη, άδεια κυκλοφορίας Οχήματος Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ούτως ώστε να αποδειχθεί πλήρως η σχέση του Χρήστη με το Όχημα) για την συμπλήρωση της σχετικής αναφοράς απώλειας εισιτηρίου. Κατά την αποχώρηση του Χρήστη από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση επέλθει από τυχόν απώλεια του εισιτηρίου.

2.6. Χρεώσεις

Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία το αντίτιμο χρήσης του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τον εκάστοτε αναρτημένο,1) στην εφαρμογή – εφόσον επιλέξει να πραγματοποίησει  κράτηση χώρου στάθμευσης μέσω αυτής ή να κάνετε χρήση κάποιας προσφοράς- ή 2)στην είσοδο του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων – εφόσον επιλέξει να επισκεφθείτε το Χώρο Στάθμευσης χωρίς να έχει πραγματοποιήσει προκάρτηση-, πίνακα χρεώσεων (τιμοκατάλογο)

2.7. Αντιπροσώπευση

Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, συμβάλλεται, από την έκδοση εισιτηρίου ή κατ’ άλλο τρόπο (εγγραφή του σε κάποιο από τα προγράμματα χρονικής διάρκειας στάθμευσης), την Εταιρεία και θεωρείται ότι ενεργεί τόσο για λογαριασμό του ιδίου όσο και για λογαριασμό όλων των άλλων προσώπων που έχουν δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής επί του Οχήματος.

2.8. Δραστηριότητες που Απαγορεύονται

2.8.1. Κανένα Όχημα δεν θα ρυμουλκείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων ή θα εισέρχεται σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός με χρήση της δικής του μηχανικής ισχύος.

2.8.2. Οι Χρήστες των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες, επισκευές, συντήρηση ή πλύσιμο των Οχημάτων τους κατά την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο στάθμευσης.

2.8.3. Ουδεμία δραστηριότητα, που σχετίζεται με την πώληση, ενοικίαση ή άλλου είδους διάθεση του Οχήματος δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

2.8.4. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων, καθώς και η παρακώλυση, από τα οχήματα, των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων

2.8.5. Ο Χρήστης δεν θα προβαίνει κατά τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων σε ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία ή προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

2.8.6. Ο Χρήστης δεν θα ανεφοδιάζει με καύσιμα το Όχημά του, άλλα ούτε και θα μεταφέρει με αυτό καύσιμα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

2.9. Μέγεθος Οχημάτων

Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την εκάστοτε αναρτημένη ρυθμιστική σήμανση της Εταιρείας σχετικά με το ύψος, μήκος και πλάτος των Οχημάτων, τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων.

2.10 Ποδήλατα

Οι οδηγοί ποδηλάτου (Χρήστες) υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός των χώρων του σταθμού και κατά την είσοδο σε κι έξοδο από σταθμό.

Οι οδηγοί ποδηλάτων οφείλουν να τηρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Cityzen Parking & Services  στο σύνολό τους.

Οδηγός ποδηλάτου μετά του ποδηλάτου του απαγορεύεται εντός του σταθμού ή κατά την είσοδο ή έξοδο σε/από σταθμό:

  • Να ρυμουλκείται από άλλο όχημα.
  • Να ρυμουλκεί ή να ωθεί αντικείμενα.
  • Nα μεταφέρει αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός του ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες του σταθμού.
  • Nα κινείται ανά δύο ή και πλείoνες παράλληλα με άλλους ποδηλάτες ή πεζούς.
  • Nα σύρει μαζί του ζώα δεμένα με λουρί.

Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών εντός του σταθμού ή στην είσοδο ή έξοδο σταθμού.

Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να διέρχονται μετά του ποδηλάτου τους κάτω από την μπάρα ασφαλείας στην είσοδο/έξοδο εκάστοτε σταθμού στάθμευσης όταν αυτή δεν έχει σηκωθεί εντελώς ή όταν αυτή είναι κατεβασμένη. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να διέρχονται μετά του ποδηλάτου τους από τα πλάγια της μπάρας ασφαλείας στην είσοδο/έξοδο εκάστοτε σταθμού στάθμευσης είτε αυτή είναι ανεβασμένη είτε κατεβασμένη. Οι οδηγοί ποδηλάτων μετά του ποδηλάτου τους να

Οι οδηγοί ποδηλάτων πρέπει να φορούν το κράνος τους όσο βρίσκονται επί του ποδηλάτου τους εντός του χώρου σταθμού αλλά και κατά την είσοδο και έξοδο από σταθμό. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να αφαιρούν το κράνος τους ή άλλα προστατευτικά που φορούν πριν την ασφαλή στάθμευση του ποδηλάτου τους στις ειδικώς διαμορφωμένες θέσεις για το σκοπό αυτό εκάστοτε σταθμού στάθμευσης.

Οι οδηγοί ποδηλάτων πρέπει να σταθμεύουν το ποδήλατό τους ΜΟΝΟ στις ειδικώς διαγραμμισμένες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους σταθμούς στάθμευσης. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να καταλείπουν έστω και προσωρινά το ποδήλατό τους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός του σταθμού εκτός από ειδικώς διαγραμμισμένη θέση στάθμευσης για ποδήλατο, έστω κι εάν βρίσκονται πλησίον του ποδηλάτου τους. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να καταλείπουν έστω και προσωρινά το ποδήλατό τους στην είσοδο ή έξοδο του σταθμού, έστω και εάν βρίσκονται πλησίον του ποδηλάτου τους.

Απαγορεύεται οι οδηγοί ποδηλάτων να προσεγγίζουν τα μηχανήματα πληρωμής επί του ποδηλάτου τους προκειμένου να πληρώσουν το αντίτιμο της παραμονής τους στο σταθμό. Οι οδηγοί ποδηλάτων θα πρέπει πάντα να μεριμνούν για την καταβολή του αντιτίμου μέσω των σχετικών μηχανημάτων στο χώρο του σταθμού όντας πεζοί.

Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα.

Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από την Εταιρεία, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στάθμευση και διάταξη των Οχημάτων εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν την πρέπουσα προσοχή και να προφυλάσσεται από τα Οχήματα που βρίσκονται εν κινήσει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

Η Εταιρεία θέτει τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων στη διάθεση των Χρηστών (οδηγών ποδηλάτων συμπεριλαμβανομένων) αποκλειστικά και μόνον για στάθμευση των Οχημάτων (ποδηλάτων συμπεριλαμβανομένων) τους. Ως εκ τούτου, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων αποκλειστικά υπηρεσίες στάθμευσης παρέχονται στους Χρήστες. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα αναλαμβάνει από τον Χρήστη να φυλάσσει τα κλειδιά του Οχήματός του. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων δεν θα συνεπάγεται ουδεμία δυνατότητα επέμβασης σε Οχήματα Χρηστών από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων δεν θα συνιστά οποιαδήποτε υποχρέωση, περί φυλάξεως, κύριας ή παρεπόμενης, των Οχημάτων καθώς οι Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων δεν αποτελούν φυλασσόμενους και υπό συνεχή επίβλεψη Χώρο.

Εάν το Όχημα (ποδήλατο) διαθέτει σύστημα ασφάλισης του τιμονιού ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου συναγερμού, ο οδηγός οφείλει να μεριμνά να έχει ενεργοποιηθεί.

Ο οδηγός ποδηλάτου (Χρήστης) οφείλει να παραλαμβάνει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα από το ποδήλατό του και να μην καταλείπει αυτά επί του ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της στάθμευσης αυτού. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του οδηγού ποδηλάτου για -μερική ή ολική- κλοπή, απώλεια, καταστροφή ή βλάβη περιουσιακών αντικειμένων που ο οδηγός έχει καταλείπει επί του ποδηλάτου του.

Εάν το Όχημα (ποδήλατο) του Χρήστη(οδηγού ποδηλάτου) υποστεί Ζημία, ενώ ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων ή εάν ο Χρήστης (οδηγός ποδηλάτου) προκαλέσει κατά την χρήση του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων οποιαδήποτε Ζημία σε άλλο Όχημα ή σε τρίτο πρόσωπο ή στις εγκαταστάσεις του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να ενημερώσει εντός της ίδιας ημέρας οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Εταιρεία σχετικά με το συμβάν, ούτως ώστε να συμπληρωθεί εγγράφως από το προσωπικό η σχετική αναφορά συμβάντος,
  • Να ειδοποιήσει άμεσα την Τροχαία- Αστυνομία
  • Να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την ασφαλιστική του εταιρεία,

Ειδικά, σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή την Εταιρεία, στην περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεούνται να αποζημιώσουν το εν λόγω τρίτο πρόσωπο.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

3.1. Κράτηση / Πληρωμή

Η κράτηση – πληρωμή θέσεων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Εταιρείας.Η Κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την ταυτόχρονη εξόφληση αυτής.Απαιτείται δηλαδή η πληρωμή του ποσού. Κράτηση ΔΕΝ πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια της πληρωμής.H Κράτηση – Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για μία θέση στάθμευσης κάθε φορά. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης – πληρωμής, ο Χρήστης θα πρέπει να ορίζει επακριβώς την επιθυμητή διάρκεια στάθμευσης.

Κράτηση θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μία (1) ώρα πριν  από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης εφόσον η κράτηση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, άλλως η κράτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης. Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης – Αγοράς που έχετε λάβει, η χρέωσή σας δεν θα τροποποιηθεί, θα παραμείνει ίδια με το προπληρωμένο αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο email επιβεβαίωσης – αγοράς της θέσης στάθμευσής σας.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης (non show), δεν θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της προπληρωμένης κράτησης. Σε περίπτωση που Χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της προπληρωμένης κράτησης πριν την είσοδό του στο χώρο στάθμευσης και προκειμένου να γίνει επιστροφή του ποσού που έχει προπληρώσει θα πρέπει να ενημερώσει τη Cityzen είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@cityzen.com.gr ή τηλεφωνικά στο 213 0 600 000 το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα και ώρα έναρξης τους χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει κάνει την κράτηση. Αν ο Χρήστης ενημερώσει με τους παραπάνω τρόπους για την ακύρωση της προπληρωμένης κράτησης σε διάστημα μικρότερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα και ώρα έναρξης τους χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει κάνει την κράτηση δεν θα δικαιούται επιστροφή του ποσού που έχει προπληρώσει.  Η κράτηση – αγορά που πραγματοποιείται από εσάς δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτον και ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, την τιμή και το χώρο στάθμευσης που ορίζονται στην κράτησή σας. Κατά τη διάρκεια της κράτησης θέσης στάθμευσης, και αφού έχει επιλεγεί η επιθυμητή ημερομηνία και διάρκεια παραμονή στο χώρο, καλείστε να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στην ιστοσελίδα διενέργειας πληρωμών braintree ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή και να καταστεί ολοκληρωμένη και επιτυχής η συναλλαγή σας.

Μετά την πραγματοποίηση της κράτησης- πληρωμής θέσης στάθμευσης μέσω της εφαρμογής σάς αποστέλλεται μέσω αυτής ένας μοναδικός κωδικός που αφορά στην κράτησή σας.Αποστέλλεται ένα E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης – Πληρωμής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Το E-mail αυτό περιλαμβάνει συνημμένο αρχείο .pdf με πλήρη στοιχεία της αγοράς σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: ονοματεπώνυμο, τον Κωδικό Κράτησής σας, αριθμό πινακίδων οχήματος και την Ηλεκτρονική Απόδειξη σας

Για την χρήση του χώρου στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση, επιβάλλεται να:

– Ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας παρέχονται μέσω της εφαρμογής κατά την επιβεβαίωση της κράτησής σας

– Χρησιμοποιήσετε το όχημα με την πινακίδα που αναφέρεται στην κράτησή σας, φροντίζοντας ώστε η πινακίδα να είναι καθαρή, χωρίς φθορές και να μην αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο,

– Εκτυπώσετε το E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης – Πληρωμής και να το έχετε μαζί σας προς αναγνώριση στο χώρο στάθμευσης σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί αυτομάτως από το σύστημα στάθμευσης η πινακίδα του οχήματός σας.

Όταν βρεθείτε στο χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση θέσης στάθμευσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Κατά την είσοδό σας:

– Το όχημά σας αναγνωρίζεται αυτόματα στην είσοδο, εφόσον χρησιμοποιήσετε το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας που έχετε δηλώσει στην κράτησή σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πατήσετε το κουμπί έκδοσης εισιτηρίου!). Σε περίπτωση που εισέλθετε με διαφορετικό όχημα από αυτό που έχετε δηλώσει κατά την κράτηση – αγορά σας θα πρέπει να πιέσετε το κουμπί επικοινωνίας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο της «Εταιρείας» και να σας επιτραπεί η είσοδος στο χώρο στάθμευσης.

– Παίρνετε το εισιτήριο που εκδίδεται αυτόματα.

– Παρακαλείσθε να διατηρείτε το εισιτήριό σας καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που το όχημά σας παραμένει στο χώρο στάθμευσης.

Κατά την έξοδό σας:

– Εάν ο χρόνος εξόδου είναι εντός του χρόνου που είχατε δηλώσει κατά την Κράτηση σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

o Οδηγείτε έως το σημείο εξόδου από το χώρο στάθμευσης, έχοντας μαζί σας το εισιτήριο, το οποίο έχετε πληρώσει. Εισάγετε το εισιτήριο στη μονάδα ελέγχου εξόδου ώστε να σηκωθεί η μπάρα και να εξέλθετε.

– Εάν ο χρόνος εξόδου είναι μεταγενέστερος του χρόνου που είχατε δηλώσει κατά την Κράτηση σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

o Προτού μεταβείτε στο όχημα σας, χρησιμοποιείστε το εισιτήριο σας σε ένα από τα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής που βρίσκονται εντός του χώρου στάθμευσης οχημάτων και πληρώστε το αντίτιμο. Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

– Οδηγείτε έως το σημείο εξόδου από το χώρο στάθμευσης, έχοντας μαζί σας το εισιτήριο, το οποίο έχετε πληρώσει. Εισάγετε το εισιτήριο στη μονάδα ελέγχου εξόδου ώστε να σηκωθεί η μπάρα και να εξέλθετε.

i) Η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείτε την κράτηση -πληρωμή. Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης – Πληρωμής που έχετε λάβει (μικρότερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε όλο το ποσό που είχατε πληρώσει κατά την ηλεκτρονική Κράτηση – Πληρωμή σας.

ii) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης η Εταιρεία δεν θα σας επιστρέψει τα χρήματα που είχατε καταβάλει κατά την ηλεκτρονική Κράτηση – Πληρωμή σας.

iii) Παράταση της Διάρκειας Στάθμευσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμείτε να σταθμεύσετε το Όχημά σας. Σε περίπτωση παράτασης ηλεκτρονικής κράτησης, η κράτησή σας θα αντιμετωπίζεται ως νέα κράτηση. Οι τιμές χρέωσης για τη νέα κράτηση θα βασίζονται στις θέσεις και τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχονταν κατά την πραγματοποίηση της αρχικής σας κράτησης.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις και απορίες σχετικά με την πληρωμή σας, μπορείτε να τις υποβάλετε γραπτώς στη διεύθυνση customerservice@cityzen.com.gr (χρόνος απόκρισης εντός δύο εργασίμων ημερών).

4.1. Μεταβολή των Γενικών και Ειδικών Όρων Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης της Cityzen

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης της Cityzen, οι οποίοι και θα αναρτώνται στην είσοδο του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

4.2. Αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης της Cityzen

Ο Χρήστης με την χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που παρέχει αυτή για τη χρήση των χώρων στάθμευσης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης .

Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης, όπως αυτοί αναρτώνται προ της εισόδου των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, τους οποίους ο Χρήστης δια της εισόδου του στον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και χρήσης αυτού αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα . Οι χρήστες οφείλουν να απόσχουν από τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης σε περίπτωση που δεν αποδέχονται πλήρως τους Όρους αυτών.

4.3. Εξαιρέσεις

Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας που περιλαμβάνεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Στάθμευσης εντός των Χώρων Στάθμευσης της Cityzen ισχύει και για τους υπαλλήλους, εντολοδόχους και εκπροσώπους αυτών.